Uppdrag att följa elcertifikatmarknadens funktion och analysera elcertifikatsystemets kostnader inför en kontrollstation 2023

Publicerad

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att följa elcertifikatmarknadens funktion och utreda om det finns behov av åtgärder för att marknaden ska fungera väl även efter införandet av ett stoppdatum. Energimyndigheten ska vid behov föreslå lämpliga åtgärder och lämna författningsförslag.

Ladda ner:

Elcertifikatsystemet går nu in i en ny fas och det är viktigt att bevaka marknadens funktion. Energimyndigheten ska därför följa marknadsutvecklingen samt analysera och vid behov föreslå lämpliga åtgärder för att hantera eventuella marknadsproblem som kan uppstå när nya anläggningar som är i drift efter 2021 inte längre har rätt till tilldelning av elcertifikat, exempelvis om produktion försvinner ur systemet i förtid. 

Energimyndigheten ska i uppdraget analysera de administrativa kostnaderna för att upprätthålla elcertifikatsystemet fram till dess att det avslutas. Analysen ska omfatta alla relevanta aktörer och omfatta avgiften för kontoföring av elcertifikat. Om Energimyndigheten finner det lämpligt ska myndigheten lämna förslag som kan minska de administrativa kostnaderna. Vid behov ska även dessa åtföljas av författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 juni 2022.