Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att förbereda överföring av vissa uppgifter med anledning av inrättandet av Myndigheten för psykologiskt försvar Diarienummer: Ju2021/01243

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndig­heten för sam­hälls­skydd och beredskap (MSB) att för­bereda över­föring av upp­gifter gällande informa­tions­påverkan till Myndig­heten för psyko­logiskt försvar, vid myn­dig­hetens inrät­tande den 1 januari 2022.

Ladda ner:

Regeringen har konstaterat att en myndig­het ska inrät­tas för att stärka det psyko­logiska för­svaret. Därför beslu­tade regeringen i augusti 2018 om direktiv till en sär­skild utre­dare att analy­sera och lämna förslag om en ny myn­dighet som ska ha det över­gripande ansvaret för att utveckla och sam­ordna det psyko­logiska försvaret (dir. 2018:80). Utred­ningen, som tog namnet Psyk­försvars­utred­ningen, lämnade sitt betän­kande i maj 2020 (SOU 2020:29). Betän­kandet har remiss­behandlats.

Mot denna bak­grund beslu­tade regeringen den 18 mars 2021 att till­sätta en särskild utredare med uppdrag att för­bereda och genom­föra inrät­tandet av Myndig­heten för psyko­logiskt försvar. Av direk­tiven framgår bl.a. att de upp­gifter inom det psyko­logiska försvaret som sedan 2016 ålagts MSB genom myndig­hetens reglerings­brev ska föras över till den nya myndig­heten.