Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdrag att analysera precisionsmedicinens påverkan på hälso- och sjukvården Diarienummer: S2020/04093

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska inom ramen för sitt pågående uppdrag (S2020/04093) analysera hur utvecklingen av precisionsmedicin har påverkat och kommer att påverka hälso- och sjukvården. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får därutöver iuppdrag att kartlägga och beskriva hur ett urval länder arbetar med frågor rörande hälsodata och precisionsmedicin samt vilka statliga infrastrukturella investeringar som gjorts i länderna inom hälsodata och precisionsmedicin i syfte att bygga en nationell infrastruktur för området.

Ladda ner:

I uppdraget ingår i första hand att kartlägga och översiktligt beskriva om Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och de nordiska länderna gjort några större reformer på hälso- och sjukvårdsområdet avseende infrastruktur för hantering av hälsodata och precisionsmedicin, i andra hand ska myndigheten inkludera andra länder som bedöms relevanta.

I uppdraget ingår också att kortfattat beskriva eventuella gemensamma nämnare för de länder som bedöms ligga i framkant gällande implementering av precisionsmedicin och användning av hälsodata och hur Sverige ligger till i förhållande till dem.

I uppdraget ska myndigheten i den mån det är möjligt beakta pågående initiativ på EU-nivå såsom EU:s datastrategi, arbetet med ett europeiskt hälsodataområde och EU:s gemensamma cancerplan med mera.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska samverka med myndigheter och aktörer som myndigheten bedömer som relevanta för uppdraget. I arbetet med uppdraget ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys beakta andra uppdrag och pågående arbeten av relevans, såsom Social-styrelsens uppdrag om utveckling av den statligt nationella samordningen och uppföljningen av cancervården (S2020/09801) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets uppföljning med hjälp av alternativa datakällor med fokus på cancer (S2020/09593).

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 2 250 000 kronor under 2021. 1 500 000 kronor får användas för att utföra grunduppdraget och 750 000 kronor får användas för de delar som tillkommer i detta beslut. 

Den del av uppdraget som beslutades den 7 maj 2020 ska i enlighet med tidigare beslut redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 maj 2021. Det utökade uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2021.