Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Ändring av uppdraget att genomföra en analys om förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen Diarienummer: I2021/00941

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 3 september 2020 med uppdrag åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att genomföra en analys om förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen (I2020/02241) ska uppdraget redovisas senast 1 december 2021.

Ladda ner:

Vidare ska Digg utöver vad som anges i det tidigare beslutet bistå
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) med beräkningar av
kostnader och vilka resurser som kan frigöras i välfärden för de områden som omfattas av kartläggningen gällande välfärdens digitala infrastruktur samt analys av hur dessa fördelar sig mellan stat, kommun och region. Uppdraget kan även omfatta andra analyser, så som exempelvis kartläggning, behovsanalys och/eller fallstudier, gällande välfärdens digitala infrastruktur. Analyserna ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). Digg ska rapportera avslutade analyser löpande.