Uppdrag att ta fram metoder som kan motverka rasism på nätet bland barn och unga Diarienummer: A2021/00972

Publicerad

Statens medieråd får i uppdrag att identifiera och sammanställa metoder för att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet bland barn och unga.

Ladda ner:

Myndigheten ska, baserat på befintlig forskning och andra studier och med beaktande av gällande lagstiftning, identifiera metoder som kan motverka förekomsten av sådana uttryck på nätet, till exempel utifrån olika roller som barn och unga kan ha i nätmobbningssituationer. Myndigheten ska sammanställa och nationellt sprida metoder som visat sig ha positiv effekt för att motverka att barn och unga utsätts för rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet.

I genomförandet av uppdraget ska Statens medieråd vidare särskilt beakta metodernas användbarhet i de identifierade målgruppernas egen verksamhet. Myndigheten ska även beakta jämställdhetsaspekter i genomförandet av uppdraget. 

Myndigheten ska samverka med Barnombudsmannen, Forum för levande historia och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I arbetet ska Statens medieråd även inhämta erfarenheter och kunskaper från Statens skolverk, civilsamhällets organisationer och andra berörda aktörer. Myndigheten ska också föra dialog med universitet och högskolor med relevant kompetens inom området.

Statens medieråd får för uppdragets genomförande använda högst 700 000 kronor 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 november 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget uppskattas till 1 400 000 kronor.

Statens medieråd ska lämna en delredovisning av genomförda insatser, identifierade målgrupper och planerade aktiveter för att sprida metoderna inom ramen för uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet med kopia till Forum för levande historia) senast den 1 mars 2022. En slutredovisning av uppdraget, inklusive en redogörelse för hur metoderna har spridits och förväntas användas inom olika
verksamheter ska lämnas av Statens medieråd till regeringen senast den 1 mars 2023.