Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsbrister i äldre hissar

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda förutsättningarna för och
lämpligheten av att införa ytterligare retroaktiva krav för att åtgärda vissa
säkerhetsbrister i äldre hissar. Dessa säkerhetsbrister, som påtalats av
Hissförbundet, gäller hissar med farliga innerdörrar och hissar som helt
saknar skydd i korgöppningen.

Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 november 2021.