Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om stöd för bedömning av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp Diarienummer: S2021/03698

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att utveckla ett kunskapsmaterial som kan användas när Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Kunskapsmaterialet ska utgå från det referensmaterial som myndigheterna tidigare har utvecklat. I utvecklingsarbetet ska myndigheterna ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet.

Ladda ner:

Myndigheterna genomför uppdraget tillsammans med fack och arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen ska vidta de åtgärder som myndigheten behöver för att förvalta och vidareutveckla kunskapsmaterialet.

Försäkringskassan ska vidta de åtgärder som behövs för att kunna använda kunskapsmaterialet som stöd när myndigheten bedömer en individs arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2022.