Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Försvars­makten och Säkerhets­polisen om kompetens­försörjningen inom säkerhets­skydds­området Diarienummer: Ju2018/05292 (delvis), Ju2021/02005

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försvars­makten och Säkerhets­polisen att kart­lägga behovet av kompetens­försörjning inom säker­hets­skydds­området och föreslå åtgärder som underlättar kompe­tens­försörj­ningen på kort och lång sikt.

Ladda ner:

Uppdraget ska i rele­vanta delar genom­föras i dialog med Affärs­verket svenska kraftnät, Finans­inspektionen, Försva­rets materiel­verk, Länsstyrel­sen i Stock­holms län, Läns­styrel­sen i Skåne län, Läns­styrel­sen i Västra Göta­lands län, Läns­styrel­sen i Norr­bottens län, Post- och telestyrelsen, Statens energi­myndig­het, Strål­säker­hets­myndig­heten och Transport­styrelsen.

Upp­draget ska redo­visas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet och Försvars­departe­mentet) senast den 1 mars 2022.