Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att bedöma behov av personalförstärkningar inom bevakningsansvariga myndigheter och andra berörda aktörer vid en situation med höjd beredskap och ytterst krig Diarienummer: Ju2021/02771

Publicerad

Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) ska över­siktligt bedöma och redovisa behovet av personal­förstärk­ningar inom bevak­nings­ansvariga myndig­heter, kommuner, regioner och närings­livet för att nödvändig verksam­het ska kunna upp­rätt­hållas vid höjd beredskap och krig. MSB ska bedöma var det finns behov av särskilda åtgärder för att säkra personal­behoven inom de verk­sam­hets­områden som är av central bety­delse för att uppnå målet med det civila försvaret.

Ladda ner:

Följande frågor ska särskilt belysas:

  • Inom vilka typer av verk­samheter, av central betydelse för att uppnå målet med det civila försvaret, kommer det att behövas personal­förstärk­ningar för att upprätt­hålla nöd­vändig verk­samhet vid höjd beredskap och krig?
  • Finns den personal som kommer att behövas vid höjd beredskap och krig tillgänglig inom verksam­heten vid freds­tida normal­läge, eller bedöms det behövas personal­förstärk­ningar utifrån?
  • I vilken utsträckning handlar förstärk­nings­behovet om specifik kompe­tens som inte behövs i fredstida normal­läge?
  • Finns det en känd plane­ring hos ansvariga aktörer för hur eventuella personal­förstärk­ningar utifrån kan säker­ställas?

Bevaknings­ansvariga myndig­heter ska bistå MSB med analys­underlag i form av översikt­liga bedöm­ningar, bland annat avseende vilka behov av personal­förstärk­ningar som kan uppstå inom respektive myndig­het samt hos andra aktörer inom myndig­hetens ansvars­område, för att nöd­vändig verk­samhet ska kunna upp­rätt­hållas vid höjd bered­skap och krig. Ett under­lag för arbetet är de bevak­nings­ansvariga myndig­heternas samt kommu­nernas och regionernas arbete med krigs­organisation och krigs­placering. Analysen ska göras på aggre­gerad nivå, och redo­visningen ska inte inne­hålla detaljerad information om faktiska personal­tillgångar hos aktörerna.

MSB ska samarbeta med Försvars­makten, Total­försvarets plikt- och prövnings­verk samt andra relevanta aktörer i genom­förandet av uppdraget.

Upp­draget ska redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departementet) senast den 29 april 2022.