Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om införande av digital kommunikation för rättsliga samarbeten inom EU Diarienummer: Ju2021/02436

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för digital förvaltning, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten att analysera konsekvenserna av att införa digital kommunikation genom e‑Codex i civil- och straffrättsliga samarbeten inom EU.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att ge förslag på hur ett införande kan genomföras på ett kostnadseffektivt, säkert och sammanhållet sätt och hur ansvar, samordning och gemensamma arbetsformer bör organiseras. Utgångspunkten är att det inte ska leda till stora kostnadsökningar för staten.

Samtliga myndigheter ansvarar för att genomföra en analys enligt ovan för sin verksamhet och redovisa den till Åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten ska sammanställa analyserna och förslagen och redovisa samlat till regeringen. Samverkan ska även ske med andra berörda myndigheter och aktörer än de som omfattas av uppdraget i den utsträckning som bedöms nödvändig.

Uppdraget ska muntligen delredovisas senast den 1 december 2021 och skriftligen slutredovisas senast den 1 juni 2022 till regeringen (Justitiedepartementet). Åklagarmyndigheten ska under genomförandet av uppdraget ha en fortlöpande dialog med Regeringskansliet (Justitiedepartementet).