Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna Diarienummer: S2021/06169

Publicerad

Folkhälsomyndigheten ska stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna. Myndigheten ska beskriva nuläget för de nationella minoriteternas hälsosituation samt kontinuerligt följa de nationella minoriteternas hälsosituation, livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor.

Ladda ner:

Nulägesbeskrivningen utgår från befintlig kunskap om de nationella minoriteternas hälsosituation. Särskilt fokus ska ligga på psykisk hälsa och suicid samt kopplingen mellan hälsoutfall och faktorer som rör diskriminering, utanförskap samt hot och våld.

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdraget i nära samverkan med de nationella minoriteterna samt med Sametinget. Myndigheten ska samråda med och inhämta kunskap och erfarenheter från Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra berörda myndigheter och aktörer.

Folkhälsomyndigheten delredovisar uppdraget varje år under perioden 2022–2023. Den 1 oktober 2024 slutredovisar myndigheten uppdraget.