Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan Diarienummer: N2021/02464

Publicerad

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan (Fi2020/03864, Fi2021/02415, Fi2021/03107) som avser Forskning inom digitalisering; digital strukturomvandling i linje med samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling (N2021/00919) och datadrivet innovationsprogram inom ekonomi och artificiell intelligens, ska kunna genomföras.

Ladda ner:

Vinnova ska verka för att myndighetens processer för användning av EUmedelvoch tillhörande villkor uppfyller de krav som ställs i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande avvfaciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen), bl.a. rörande skydd av unionens ekonomiska intressen, att samla in och tillgängliggöra information om slutmottagare av medel, att i kommunikation tydliggöra att det är finansierat av EU samt att rapportera om delmål och mål som är tillämpliga för respektive åtgärd och som framgår av återhämtningsplanen, i dess senaste version.