Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att stärka tillväxten i forskningsintensiva startup-företag

Publicerad

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) och Tillväxtverket i uppdrag att utveckla förutsättningarna för forskningsintensiva startupföretag med långa utvecklingscykler (s.k. deep tech) att växa i Sverige. Ett särskilt fokus ska läggas på dels företag som bidrar till den gröna omställningen inom bl. a. nya material, energi-, vatten- och bioteknik, dels företag inom avancerad digitalisering som t.ex. artificiell intelligens, mikroelektronik och kvantteknik.

Ladda ner:

Vinnova ska, i dialog med övriga berörda myndigheter och andra aktörer, ta fram kartläggningar som beskriver styrkeområden inom deep tech och population av företag inom dessa områden i Sverige. Syftet är att ge myndigheter och finansiärer den kunskap som de behöver för att effektivare kunna stödja utvecklingen av och tillväxt i de kunskapskluster och företag som i dag finns i Sverige.

Vidare ska Vinnova genomföra insatser som stärker förutsättningarna för forskningsintensiva startup-företag att dels få tillgång till såväl offentliga som privata testmiljöer, dels att beviljas forsknings- och riskkapitalinvestering som EU erbjuder genom Europeiska Innovationsrådet (European Innovation Council, EIC).

Tillväxtverket ska, i dialog med Vinnova, bygga upp en nationell stödfunktion som ska ge kunskapsstöd och vara kontaktpunkt för dels offentliga aktörer, dels företag och finansiella aktörer som är intresserade av att söka offentlig europeisk finansiering från Europeiska Investeringsfonden, Europeiska Investeringsbanken, EU:s Innovationsfond, Europeiska Investeringsrådet samt Nordiska Investeringsbanken.

För uppdraget får Vinnova under 2021 använda högst 11 miljoner kronor, varav högst fem procent får användas för administrativa utgifter, som ska redovisas mot det under utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2021 uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckl anslagsposten 1 Näringslivsutveckling – del till Kammarkollegiet. Regeringen beräknar att högst 3 miljoner kronor, varav högst fem procent för administrativa utgifter, avsätts för uppdraget för 2022. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 november 2021 respektive 2022.

Vidare får Tillväxtverket för projektkostnader i genomförandet av uppdraget under 2021 använda högst 1 miljon kronor, som ska redovisas mot det under utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2021 uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling anslagsposten 1 Näringslivsutveckl – del till Kammarkollegiet. Regeringen beräknar att högst 1,5 miljoner kronor avsätts för samma ändamål för 2022. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 november 2021 respektive 2022.

Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Vinnova ska, med stöd av Tillväxtverket, senast den 31 mars 2022, lämna en delredovisning av uppdraget. Redovisningen ska bl.a. innehålla ett förslag på hur myndigheternas stöd till denna typ av företag bör organiseras långsiktigt. Vid framtagande av sådant förslag ska stöd till denna av typ av företag från andra relevanta myndigheter beaktas. Vinnova och Tillväxtverket ska lämna en slutredovisning av myndigheternas respektive arbete med uppdraget i sin helhet, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 januari 2023.

Redovisningarna, ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Genvägar