Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn Diarienummer: Fi2019/01146, Fi2022/00506

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn för att bidra till att nå Sveriges miljö- och klimatmål.

Ladda ner:

Boverket ska:

 • Kartlägga och analysera hur återanvändning, återvinning samt
  förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av befintligt
  byggmaterial, byggnadsdelar och byggnadsverk fungerar idag.
 • Kartlägga och analysera vad som kan främja att byggnadsverk,
  byggnadsdelar och byggmaterial redan från början utformas och
  designas för att vara hållbara samt enkla att reparera, uppgradera,
  nedmontera och återanvända. I detta ingår att analysera hur rivning av befintliga byggnadsverk kan undvikas och hur de kan återbrukas i sin helhet samt att analysera vad detta innebär för valet av olika
  byggmaterial, exempelvis plast.
 • Föreslå åtgärder för att främja cirkulärt byggande och cirkulär
  förvaltning, vilket innefattar giftfria materialkretslopp, och vid behov
  lämna nödvändiga författningsförslag.
 • Kartlägga och analysera tillgången till och efterfrågan på de byggmaterial som bedöms vara kritiska för materialförsörjningen i byggsektorn.
 • Undersöka hur digitaliseringen kan underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn och lämna förslag på åtgärder som bidrar till utvecklingen på området.
 • Ta fram indikatorer för att följa utvecklingen av en cirkulär ekonomi i byggsektorn.
 • Sprida information samt vägleda myndigheter och berörda aktörer om omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn.

Boverket ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om genomförandet av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 20 december 2024.