Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om rasism riktat till barn och unga Diarienummer: A2022/00642

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att genomföra kunskapshöjande insatser om rasism utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Ladda ner:

I uppdraget ingår att vidareutveckla webbplatsen Mina Rättigheter med information som stärker kunskapen om rasism och dess uttryck samt information om stöd vid barns och ungas utsatthet för rasism. Det nya innehållet på webbplatsen ska bidra till att stärka barns och ungas förmåga att själva ta tillvara sina rättigheter. Informationen ska utgå från icke-diskrimineringsprincipen i artikel 2 i barnkonventionen och ha ett tydligt rättighetsfokus.

För uppdraget får Barnombudsmannen under 2022 använda högst 800 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för budgetåret 2022 uppförda anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 10 Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 november 2022.