Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att arrangera en konferens med temat den gröna staden under Sveriges ordförandeskap i EU 2023

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (Tankesmedjan Movium) att planera och genomföra en konferens med temat den gröna staden inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Konferensen ska äga rum i Malmö den 14 och 15 juni 2023.

Ladda ner:

För uppdraget får Boverket under 2022 använda högst 400 000 kronor som ska redovisas mot det inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling, anslagsposten 1 Bostadspol. utv. – del till KamK.

För uppdraget får Sveriges Lantbruksuniversitet (Tankesmedjan Movium) under 2022 använda högst 200 000 kronor som ska redovisas mot det inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling, anslagsposten 1 Bostadspol. utv. – del till KamK.

Medlen ska betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Redovisning, rekvisition och återbetalning ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.