Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Statens centrum för arkitektur och design Diarienummer: Ku2022/01096

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utföra en analys av Statens centrum för arkitektur och design med utgångspunkt i den myndighetsanalysmodell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/8016).

Ladda ner:

Statskontoret ska i sin analys:

 • beskriva och analysera hur Statens centrum för arkitektur och design fullgör sina uppgifter i förhållande till uppdrag och resurser,
 • belysa och bedöma om regeringens styrning är ändamålsenlig,
 • beskriva hur interna och externa faktorer påverkar Statens centrum
  för arkitektur och designs möjligheter att fullgöra sina uppgifter,
 • beskriva hur Statens centrum för arkitektur och design samverkar
  med andra aktörer och hur samverkan fungerar,
 • belysa faktorer som är av särskild betydelse för effektiviteten i
  verksamheten, och
 • belysa faktorer som är särskilt viktiga att uppmärksamma för att
  Statens centrum för arkitektur och design ska ha förutsättningar att
  fullgöra sina uppgifter framöver.

Statskontoret ska senast den 14 april 2023 lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).