Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att göra jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster Diarienummer: A2022/00945

Publicerad

Regeringen ger Medlingsinstitutet i uppdrag att göra jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster som påverkar individers disponibla inkomster över livet.

Ladda ner:

När inkomster analyseras bör hänsyn tas till relevanta variabler som behövs i analysen (se nedan Närmare beskrivning av uppdraget). Vid utförande av uppdraget ska Medlingsinstitutet inhämta data och underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) och andra myndigheter som har relevanta uppgifter.

Medlingsinstitutet ska löpande informera Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Medlingsinstitutet ska i juni 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).