Uppdrag att inrätta och medverka i ett nationellt analysnätverk för hållbar regional utveckling i hela landet 2022–2030

Publicerad

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att inrätta ett analysnätverk för hållbar regional utveckling i hela landet 2022–2030 med det syfte och uppdrag som framgår under rubriken Närmare beskrivning av uppdraget. Vidare ska Tillväxtverket samordna och leda nätverkets arbete. Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska beredas möjlighet att följa och delta i nätverkets arbete.

Ladda ner:

Regeringen ger följande myndigheter i uppdrag att medverka i nätverket tillsammans med Tillväxtverket. Arbetsförmedlingen, Boverket, Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna (en gemensam plats), Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för kulturanalys,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Sametinget, Skogsstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens skolverk, Statistiska centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet, Trafikanalys, Trafikverket och Verket för innovationssystem.

Tillväxtverket kan vid behov erbjuda plats i nätverket åt andra statliga
myndigheter. Tillväxtverket kan även erbjuda andra organisationer med
analysverksamhet av relevans för området hållbar regional utveckling att delta i nätverkets arbete, exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner, Reglabs analytikernätverk (en gemensam plats) och Nordregio.