Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om stödinsatser för att öka kunskapen om regelverket för etikprövning Diarienummer: U2022/02557

Publicerad

Regeringen ger Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att ta fram stödmaterial och genomföra informationsinsatser till forskningshuvudmän och forskare i fråga om lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Stödmaterialet och informationsinsatserna ska omfatta forskningshuvudmäns och forskares ansvar och skyldigheter vid forskning.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i dialog med Överklagandenämnden för etikprövning, Vetenskapsrådet, universitet och högskolor samt andra relevanta aktörer.

Etikprövningsmyndigheten ska följa upp effekterna av insatserna.

Etikprövningsmyndigheten ska senast den 1 februari 2023 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Etikprövningsmyndigheten ska senast den 1 februari 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Laddar...