Uppdrag om kortade ledtider för laddinfrastruktur Diarienummer: I2022/01563

Publicerad

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera och sammanställa ledtider och kostnader för anslutningar av laddningspunkter till elnätet utifrån erfarenheter från olika delar av landet. I uppdraget ingår att analysera hur ledtider kan kortas. Inom ramen för uppdraget ska Energimarknadsinspektionen lyfta fram goda exempel på arbete som bidrar till korta ledtider för anslutning av laddningspunkter till elnätet.

Ladda ner:

Energimarknadsinspektionen ska genomföra analysen i dialog med nätföretag och aktörer som etablerar och driver laddinfrastruktur. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen inhämta synpunkter från Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Trafikverket och andra berörda myndigheter. Energimarknadsinspektionen ska inhämta synpunkter från relevanta forskningsinstitut och centrumbildningar, högskolor och universitet samt berörda aktörer i näringslivet och i civilsamhället.

I de fall myndigheten föreslår författningsändringar ska de åtföljas av en utförlig konsekvensutredning.

Uppdraget finansieras under budgetåret 2022 från utgiftsområde 21 Energi, anslaget 1:10 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå, anslagspost 1 Genomförande av elektrifieringsstrategin. Av avsatta medel får Energimarknadsinspektionen använda högst 1 miljon kronor.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 december 2022.