Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram nyckeltalsberäkningar och dimensionerande målbilder för hälso- och sjukvården Diarienummer: S2022/04257

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram nyckeltalsberäkningar och dimensionerande målbilder utifrån nyckeltalsberäkningarna för hälso- och sjukvårdens planering för civilt försvar. Den försvarspolitiska inriktningen och beslutade anvisningar för totalförsvarsplaneringen ska ligga till grund för nyckeltalsberäkningarna och de dimensionerande målbilderna.

Ladda ner:

Socialstyrelsen samarbetar med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Försvarsmakten hjälper till med nyckeltalsberäkningar och målbilder om skadeutfall och skadepanorama i krigsförband.

FOI hjälper till med nyckeltalsberäkningar och målbilder om skadeutfall och skadepanorama som underlag för planering av sjukvården vid händelser med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

Socialstyrelsen ansvarar för nyckeltalsberäkningar och målbilder om skadeutfall och skadepanorama för civilbefolkningen. Om det behövs ska Socialstyrelsen samverka med övriga myndigheter inom sektorn.

Planering av regionernas civila försvar

Socialstyrelsen delger också nyckeltalsberäkningarna och de dimensionerande målbilderna för respektive regions och civilområdes planering för civilt försvar. I den delen samarbetar Socialstyrelsen med regionerna, civilområdesansvariga länsstyrelser, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarsmakten.

Socialstyrelsen ska senast den 31 mars 2023 delredovisa uppdraget till Regeringskansliet om beräkningar av nyckeltal och dimensionerande målbilder som myndigheten tar fram tillsammans med Försvarsmakten och FOI.

Socialstyrelsen slutredovisar uppdraget senast den 1 december 2023.