Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Framställning om förlängd tid och ytterligare medel för uppdraget att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor Diarienummer: Fi2023/00614/Fi2023/01695 (delvis)

Publicerad

Regeringen förlänger uppdraget till Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor (I2021/03317).

Ladda ner:

Uppdraget ska i stället slutredovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) den 1 april 2024.

För genomförande av uppdraget får Digg under 2023 använda högst
40 000 000 kronor som ska redovisas mot det inom utgiftsområde 22
Kommunikationer för budgetåret 2023 uppförda anslaget 2:7 Digital
förvaltning, anslagsposten 3 Välfärdens digitala infrastruktur.

Medlen till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska betalas ut på det
sätt som anges i villkor i överenskommelse mellan staten och SKR om
etablering och införande av infrastruktur för säker digital kommunikation i
offentlig sektor i december 2021 (I2021/03353). Rekvisition till Digg ska ske
senast den 1 december 2023 och återbetalning av ej använda medel liksom
en ekonomisk redovisning från SKR av hur medlen använts ska göras senast
den 31 mars 2024 till Digg. Överenskommelsens villkor i för redovisningen
gäller även för medel som utbetalas med stöd av detta beslut.

I övrigt gäller det tidigare beslutet om uppdraget oförändrat.