Uppdrag att föreslå utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av torkan Diarienummer: LI2023/02915

Publicerad

Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som har drabbats av torkan skulle kunna utformas.

Ladda ner:

Jordbruksverket ska analysera och redovisa vilka stödåtgärder som är mest
effektiva och ändamålsenliga för att lindra de ekonomiska konsekvenserna
som uppstått med anledning av torkan. I uppdraget ingår att inhämta
information från relevanta myndigheter och berörda aktörer samt beakta
utvecklingen av den nuvarande situationen. Förslaget till utformning av stöd
ska tas fram i dialog med relevanta myndigheter och branschorganisationer.

Utgångspunkten för uppdraget är att stödet ska riktas till företag som totalt
sett påverkats svårast av torkan och där ett stöd bedöms nå bäst effekt för
att begränsa torkans långsiktiga konsekvenser för svensk
livsmedelsproduktion.

Förslaget ska utformas i enlighet med de regler och kriterier som EU-kommissionen anger för det tredje stödpaketet från EU:s jordbruksreserv
och EU:s statstödsregelverk. Förslaget ska utgå ifrån Sveriges tilldelning på
5,59 miljoner euro och vara skalbart med möjlighet till medfinansiering med
nationella medel med upp till motsvarande 200 procent av tilldelningen från
jordbruksreserven.

Jordbruksverket ska redovisa de administrativa konsekvenserna som den
föreslagna utformningen av stödet får för myndigheten och stödmottagare samt föreslå en modell för utbetalning av stödet. Förslaget ska utgå ifrån att Jordbruksverket ska ansvara för genomförandet av stödet.

Jordbruksverket ska vidare analysera och beskriva de ekonomiska, administrativa och andra eventuella konsekvenser av förslaget. Dessutom ska Jordbruksverket lämna relevanta författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 4 augusti 2023 till Regeringskansliet (Landsbygds-och infrastrukturdepartementet).