Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga Diarienummer: S2023/02379

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Statens skolverk att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder.

Ladda ner:

Programmet ska bland annat främja barns och ungas hälsa och utveckling och förebygga ohälsa. Myndigheterna ska föreslå en långsiktig och ändamålsenlig uppföljning av barns och ungas hälsa och utveckling samt utvärdera programmets insatser. 

Samverkan mellan flera myndigheter

Socialstyrelsen ansvarar för att i samverkan med övriga deltagande myndigheter ta fram programmet och samordnar en arbetsgrupp för uppdraget. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Skolverket bidrar i den nationella arbetsgruppen utifrån sina kompetensområden.

Övriga berörda myndigheters medverkan

Socialstyrelsen samtalar med övriga berörda statliga myndigheter som E-hälsomyndigheten samt med Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolor, kommuner och regioner samt enskilda och kommunala skolhuvudmän. Socialstyrelsen samtalar med organisationer som företräder barn och unga, professionsföreningar samt patient-, brukar- och anhörigorganisationer och andra som är viktiga för barns och ungas hälsa och utveckling.

Redovisning av uppdraget

Socialstyrelsen informerar löpande Regeringskansliet om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Socialstyrelsen delredovisar senast den 29 februari 2024 uppdraget till Regeringskansliet. Redovisningen ska innehålla de delar av uppdraget som avser förslag på vilka datakällor som kan användas i uppföljningar av hälsoprogrammet och en bedömning av på vilket sätt det skulle kunna vara lämpligt att samla in och följa barns och ungas hälsa och utveckling samt elevhälsans medicinska insatser.

Socialstyrelsen delredovisar senast den 30 september 2024 respektive 2025 uppdraget till Regeringskansliet. Redovisningen 2024 ska bland annat innehålla en kartläggning av uppskattade kostnader för motsvarande verksamhet som för närvarande utförs av de identifierade kärnverksamheterna i hälsoprogrammet och en beskrivning av arbetet med kunskapsstöden. Redovisningen ska också föreslå en plan för hur myndigheterna ska bedriva arbetet och förslag på vilka insatser som myndigheterna, enskilt och gemensamt, avser att vidta inom ramen för uppdraget.

Redovisningen som lämnas 2025 ska bland annat innehålla en analys av vilka eventuella förändrade kostnader kunskapsstöden kan komma att medföra och en redogörelse av pågående implementeringsinsatser, såsom extern dialog med berörda aktörer och organisationer, samt arbetet med förslag till en långsiktig strategi för den fortsatta implementeringen av programmet.

Socialstyrelsen slutredovisar senast den 31 oktober 2026 uppdraget till Regeringskansliet och arbetet med programmet samt föreslår eventuell fortsatt genomförande. Socialstyrelsen ska även föreslå hur programmet långsiktigt skulle kunna utvecklas, stödjas, löpande utvärderas och förvaltas. I slutredovisningen ska eventuella kostnadsberäkningar för de föreslagna insatsernas genomförande anges. 

Socialstyrelsen inhämtar inför varje redovisning synpunkter från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Skolverket.

Laddar...