Uppdrag att utreda när det ska vara tillåtet att använda dubbdäck Diarienummer: LI2023/03476

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag till ändringar när det gäller datum för förbud mot att använda dubbdäck i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar. Utgångspunkten för utredningen och förslagen ska vara att tiden då det är tillåtet att använda dubbdäck på våren förlängs med två veckor. Transportstyrelsen ska särskilt utreda om reglerna kan utvecklas för att ytterligare ta hänsyn till de förutsättningar som gäller i olika delar av Sverige.

Ladda ner:

Utredningen ska göras utifrån ett helhetsperspektiv och särskilt inkludera ny kunskap och nya förutsättningar sedan tidpunkten för när förbud att använda dubbdäck inträder senast ändrades 2009. Förslag till författningsändring ska analyseras i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. I konsekvensutredningen ska Transportstyrelsen särskilt redogöra för däck- och verkstadsbranschens planeringsförutsättningar liksom påverkan på luftkvaliteten och Sveriges möjligheter att klara kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EU:s luftkvalitetsdirektiv). När det gäller påverkan på luftkvaliteten ska Transportstyrelsen samråda med Naturvårdsverket. 

En eventuell ändring av föreskrifterna ska föregås av sedvanlig remittering.

Transportstyrelsen ska senast den 16 augusti 2024 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).