Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förstärkt tillsyn mot välfärdsbrottslighet inom omsorgen Diarienummer: S2024/00041

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att under åren 2024 till 2026 stärka och utveckla arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och förekomsten av oseriösa aktörer inom omsorgen.

Ladda ner:

Ivo ska:

  • beskriva hur myndigheten, inom ramen för sitt uppdrag, kan utveckla åtgärder som bidrar till kommunernas arbete mot välfärdsbrottslighet samt vidta åtgärder som syftar till detta
  • inhämta synpunkter från Upphandlingsmyndigheten i frågor kopplade till offentlig upphandling 
  • föra dialog med kommuner och Sveriges Kommuner och Regioner i den del av uppdraget som avser att utveckla åtgärder som bidrar till kommunernas arbete mot välfärdsbrottslighet
  • genomföras av IVO i samverkan med Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och andra myndigheter som deltar i arbetet mot organiserad brottslighet
  • löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet med uppdraget fortskrider
  • senast den 31 januari 2025 och senast den 31 januari 2026 delredovisa uppdraget till Regeringskansliet
  • senast den 31 januari 2027 slutredovisa till Regeringskansliet.