Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fortsätta analysera förutsättningar och utveckla verktyg för att stärka tillgången till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd Diarienummer: S2024/00481 (delvis)

Publicerad

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att fortsätta utveckla förutsättningar och verktyg för att stärka tillgången till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd inom nuvarande system.

Ladda ner:

Utgångspunkten för uppdragets genomförande ska bygga på, men inte vara begränsad till, de förslag som myndigheten har lämnat i sin rapport Stärkt tillgång till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd (S2022/03077). Särskild vikt ska läggas vid hur förslagen om patientstorlek och försäljningsvolym kan påverka den accepterade kostnaden för ett läkemedel och hur det ska fungera i praktiken. Resultatet av arbetet ska vara utvecklade förhållningssätt, metoder och arbetssätt samt en konsekvensanalys av dessa.

TLV ska, i likhet med övrigt arbete på området, bl.a. beakta patienternas tillgång till behandling och jämlik vård över hela landet samt den etiska plattformen för prioriteringar som gäller inom hälso- och sjukvården. Det vill säga, människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. En förutsättning för uppdraget är att myndighetens samlade förslag till handlingsvägar inte ska ge staten ökade kostnader för läkemedel jämfört med nuvarande system.

TLV ska när uppdraget utförs vid behov föra dialog med relevanta aktörer, däribland branschföreträdare för näringslivet.

TLV ska senast den 31 december 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Laddar...