Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att kartlägga omhändertagande av radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet Diarienummer: KN2024/00766

Publicerad

Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga omhändertagandet av radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet genom en nulägesanalys. Analysen ska genomföras som en aktualisering av den kartläggning av det radioaktiva avfallet från icke kärntekniska verksamheter som rapporterades 2003 och som dokumenterats i Statens strålskyddsinstituts rapport SSI 2003:22.

Ladda ner:

Uppdraget innebär att myndigheten ska vidta följande åtgärder.

  • Ge en övergripande beskrivning av de icke kärntekniska verksamheter som ger upphov till radioaktivt avfall, inklusive en beskrivning av de olika avfallskategorierna. Även framtida verksamheter ska inkluderas, där sådana är kända.
  • Ge en beskrivning av hur avfallet omhändertas idag, inbegripet hantering, slutförvaring eller friklassning. Beskrivningen ska omfatta de aktörer som i dag omhändertar radioaktivt avfall från icke kärntekniska verksamheter, deras roll och ansvar respektive skyldigheter.
  • Identifiera i vilket steg i omhändertagandekedjan som det uppstår problem för radioaktivt avfall från icke kärntekniska verksamheter, inklusive vilka avfallskategorier som berörs.
  • Göra en jämförande beskrivning av hur andra länder hanterar omhändertagandet av radioaktivt avfall från icke kärntekniska verksamheter, dvs. hur avfallet samlas in, lagras och slutförvaras och hur de olika delarna finansieras. Myndigheten ska i sin jämförelse inkludera länder med system för omhändertagande av det radioaktiva avfallet från icke kärntekniska verksamheter som kan vara relevanta för den fortsatta utvecklingen av det svenska systemet.

I uppdraget ingår även att, vid behov, föra dialog med berörda parter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 31 oktober 2024.

Laddar...