Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att till Europeiska kommissionen överlämna ett förslag till ändring av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 Diarienummer: LI2024/00599, LI2023/03737

Publicerad

Regeringen ger Statens jordbruksverk i uppdrag att till Europeiska kommissionen (kommissionen) överlämna ett förslag till ändring av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027.

Ladda ner:

Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 godkändes senast av EU-kommissionen i december 2023. Medlems­staterna har möjlighet att göra ändringar av sina planer och det har nu fram­kommit behov av att ändra den planen. Ändringarna ska godkännas av EU-kommissionen för att bli gällande.

Behovet av justeringar omfattar ändringar och förtydliganden av målgrupper för investeringsstöd för diversifiering till annan verksamhet än jordbruks-verksamhet, investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder och ersättning för precisionsjordbruk planering, en ändring i beräkningsmetod för en kombination av område och typjordbruk i kompensationsstödet, med tillhörande justering av ersättningsnivån, en justering av två villkor i ersättningen för precisionsjordbruk, en textjustering gällande förtecknade ej stödberättigade investeringar samt överföring av elva ärenden om investeringar i våtmarker från Landsbygdsprogrammet 2014–2022 till den strategiska planen.

Förändringarna syftar till att åtgärda brister och underlätta genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken. Därtill bör ändringar genomföras som omhändertar att regeringen i beslut den 29 februari 2024 gett Statens jordbruksverk i uppdrag att lämna meddelande till kommissionen om beslut att tillämpa undantag för GAEC-norm 8 (LI2024/00454 och LI2024/00523).

Detta undantag följer av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/587 av den 12 februari 2024 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 vad gäller tillämpningen av GAEC-norm 8 för god jordbruks-hävd och goda miljöförhållanden, datum för stödberättigande för utgifter avseende bidrag från EGFJ och regler för ändringar av strategiska GJP-planer för ändringar av vissa miljösystem för ansökningsåret 2024.

Laddar...