Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en uppdaterad nationell strategi mot hiv/aids med tillhörande handlingsplan Diarienummer: S2024/00804

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta fram en uppdaterad nationell strategi och handlingsplan mot hiv/aids och vissa andra sexuellt överförbara infektioner. Strategin ska utgå från underlag som Folkhälsomyndigheten tidigare har redovisat.

Ladda ner:

Den uppdaterade nationella strategin och handlingsplanen ska utgå från den epidemiologiska situationen i Sverige. Strategin ska vägleda arbetet så att insatserna når de målgrupper som är särskilt viktiga i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, för att minska spridningen och skadeverkningarna av hiv och vissa andra sexuellt överförbara sjukdomar. 

Kunskapsframtagning, kunskapsspridning, samordning och uppföljning

Föreslagna insatser ska utgå ifrån aktuellt epidemiologiskt och kunskapsmässigt läge och i första hand fokusera på kunskapsframtagning, kunskapsspridning, samordning och uppföljning. De ska inkludera hela kedjan från prevention till vård. Strategin och handlingsplanen ska bidra till att skapa jämlika förutsättningar för hälsa och på så sätt bidra till det övergripande folkhälsopolitiska målet.

Bredare utveckling

Strategin och handlingsplanen ska innehålla förslag på insatser för den bredare utvecklingen av sexuellt överförbara infektioner till exempel utveckling av antibiotikaresistens vid behandling av sexuellt överförbara infektioner. I uppdraget ingår även att belysa rättighetsperspektivet och beröringsområden och synergieffekter med pågående arbete samt relevanta nationella och internationella strategier och handlingsplaner.

Folkhälsomyndigheten ska:

  • ta hänsyn till befintliga nationella och internationella mål och åtaganden och föreslå hur dessa kan uppnås.
  • hämta in kunskap och erfarenheter samt föra dialog med berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner, de regionala smittskyddsläkarna, kommuner och regioner samt det civila samhället och andra berörda aktörer.
  • redovisa hur uppföljning av strategin och handlingsplanen ska genomföras.
  • senast den 29 juli 2024 redovisa den del som avser en uppdaterad nationell strategi för hiv/aids till Regeringskansliet.
  •  senast den 1 juni 2025 redovisa den del som avser en nationell handlingsplan mot hiv/aids till Regeringskansliet.
Laddar...