Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Boverkets rapport Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Diarienummer: M2014/2798/Mm

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har inkommit till Miljö- och energidepartementet på remiss av Boverkets rapport Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 15 maj 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.