Remiss av promemoria med förslag på vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) Diarienummer: Ju2015/08545/L4

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemoria med förslag på vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet
senast den 26 november 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.