Remiss Ds 2016:17 Otillåtna bosättningar Diarienummer: Ju2016/04138/DOM

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat departementspromemorian Otillåtna bosättningar (Ds 2016:17).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 september 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.