Remiss Ds 2016:36 Bokföringsbrott i filialer Diarienummer: Ju2016/06769/L1

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2016:36 Bokföringsbrott i filialer

Ladda ner:

Remissvaret ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 5 december 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.