Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Bokföringsbrott i filialer Ds 2016:36

Publicerad

Genom föreslagna ändringar i bokföringslagen ska det klargöras att ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt, enligt den lagen, för den svenska verksamheten. Den som åsidosätter bokföringsskyldigheten i en utländsk filial ska i och med det kunna göras ansvarig för bokföringsbrott. Förslagen berör även fysiska personer som är bosatta utomlands.

Ladda ner:

Syftet med förslagen är att återställa rättsläget till vad som vid
reglernas tillkomst har varit lagstiftarens avsikt när det gäller ansvaret
för bokföringsbrott i filialer.


Den nya lagregleringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Bokföringsbrott i filialer

    Genom föreslagna ändringar i bokföringslagen ska det klargöras att ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt, enligt den lagen, för den svenska verksamheten. Den som åsidosätter bokföringsskyldigheten i en utländsk filial ska i och med det kunna göras ansvarig för bokföringsbrott. Förslagen berör även fysiska personer som är bosatta utomlands.

Remiss (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Bokföringsbrott i filialer

    Regeringen föreslår ändringar som klargör att ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen för den svenska verksamheten. Den som åsidosätter bokföringsskyldigheten i en sådan filial ska kunna göras ansvarig för bokföringsbrott. Förslagen berör även fysiska personer som är bosatta utomlands.

Proposition (1 st)

  • Bokföringsbrott i filialer

    Regeringen föreslår ändringar som klargör att ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen för den svenska verksamheten.

Riksdagsbeslut (1 st)