Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Bättre skydd för tekniska företags­hemligheter Ds 2020:26

Publicerad

I denna promemoria föreslås ett utvidgat straff­ansvar för vissa angrepp på företags­hemlig­heter. Detta föreslås ske genom att det införs två nya straff­bestämmelser – en om olovligt utnyttjande av företags­hemlighet och en om olovligt röjande av företags­hemlighet. Utvidg­ningen omfattar endast företags­hemlig­heter av teknisk natur. Förslaget innebär att den krets av personer som omfattas av ansvar enligt lagen utvidgas något och att även exempelvis beman­nings­anställda kommer att omfattas av ansvaret.

Ladda ner:

Den föreslagna kriminali­seringen syftar till att skydda företag och forsknings­institutioner från angrepp av personer med lovlig tillgång till företags­­hemligheter. Ett förstärkt straff­rättsligt skydd för företags­hemlig­heter av teknisk natur ska bidra till bättre förut­sättningar för företagande och teknisk utveckling, men även till att möta det hot som industri­spionage utgör mot svensk industri och det svenska samhället.

Straffskalan, som är den­samma för båda bestäm­melserna, ska vara böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt, är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Enligt förslaget ska gärningarna i ringa fall inte vara straffbara. Som huvud­regel ska angrepp som äger rum efter att delta­gandet i den angripna verk­samheten har upphört inte heller vara straffbara.

Den föreslagna utvidg­ningen av straff­ansvaret för angrepp på företags­hemlig­heter föreslås följas av att skade­stånds­ansvaret utökas i viss mån.

Det föreslås även att brotts­typen olovlig befatt­ning med företags­hemlighet utvidgas med anledning av att röjande av företags­­hemlighet kriminali­seras.

I promemorian föreslås även att möjlig­heten till användning av hemliga tvångs­medel utökas på så sätt att den före­slagna brotts­typen olovligt röjande av företags­hemlig­het ska kunna föranleda använd­ning av hemliga tvångs­­medel under samma omständig­heter som företags­spioneri. Det innebär att det under förunder­sökning ska finnas möjlig­het till användning av hemliga tvång­smedel vid miss­tanke om olovligt röjande av företags­hem­lighet, om det finns anled­ning att anta att den brotts­liga verk­­sam­heten utövats på uppdrag av eller under­stötts av främ­mande makt eller av någon som agerat för främ­mande makts räk­ning. Det ska även under vissa omständig­heter finnas möjlighet till hemlig data­avläsning enligt lagen (2020:62) om hemlig data­avläsning. Det ska vidare finnas möjlighet att vidta åtgärder enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott samt inhämt­ning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämt­ning av uppgifter om elektronisk kommuni­kation i de brotts­bekämpande myndig­heternas under­rättelse­­verksamhet i fråga om brotts­typen olovligt röjande av företags­­hemlighet, om det finns anled­ning att anta att den brotts­liga verk­­sam­heten utövas på uppdrag av eller understöds av  främ­mande makt eller av någon som agerar för  främ­mande makts räk­ning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Bättre skydd för tekniska företags­hemligheter

    I denna promemoria föreslås ett utvidgat straff­ansvar för vissa angrepp på företags­hemlig­heter. Detta föreslås ske genom att det införs två nya straff­bestämmelser – en om olovligt utnyttjande av företags­hemlighet och en om olovligt röjande av företags­hemlighet. Utvidg­ningen omfattar endast företags­hemlig­heter av teknisk natur. Förslaget innebär att den krets av personer som omfattas av ansvar enligt lagen utvidgas något och att även exempelvis beman­nings­anställda kommer att omfattas av ansvaret.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition