Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Patent- och marknadsdomstol Ds 2014:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga frågor är av stor betydelse för bland annat en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd. Det är viktigt att domstolsprövningen på dessa rättsområden lever upp till högt ställda krav på kvalitet och effektivitet och att det finns en god och enhetlig prejudikatbildning.

De aktuella målen och ärendena tillhör de mest komplicerade och omfattande som handläggs i domstol. De rättsliga och principiella sambanden mellan dem är tydliga samtidigt som domstolsprövningen är utspridd på flera olika domstolar. Den splittrade prövningen och det låga målantalet försämrar möjligheten att handlägga målen och ärendena effektivt och med hög kvalitet.

I promemorian bedöms att en enhetlig och koncentrerad domstolsprövning på de aktuella rättsområdena är nödvändig. Det föreslås att domstolsprövningen sker samlat i en särskild domstol i första instans (Patent- och marknadsdomstolen) och en särskild domstol i andra instans (Patent- och marknadsöverdomstolen).

Stockholms tingsrätt ska vara Patent- och marknadsdomstol och Svea hovrätt ska vara Patent- och marknadsöverdomstol. Högsta domstolen ska som sista instans ha ansvar för prejudikatbildningen. Som en konsekvens av förslaget ska Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphöra.

I promemorian föreslås vidare en ny lag om patent- och marknadsdomstolar bland annat med regler om tillämplig processlag, domstolarnas sammansättning och förfarandet.

Den nya domstolsordningen föreslås träda i kraft den 1 juli
2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Patent- och marknadsdomstol

    Frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt är av stor betydelse för bland annat en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd. Regeringen föreslår att domstolsprövningen i dessa mål och ärenden samlas i två särskilda domstolar: Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen.

Proposition (1 st)

  • Patent- och marknadsdomstol

    Frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt är av stor betydelse för bland annat en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd.