Remiss av Ds 2016:39 En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater

Publicerad

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 16 februari 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.