Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2017:35 Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet Diarienummer: U2017/1967/S

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:35 Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 5 augusti 2017 när det gäller avsnitt 8.2 Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering, tillhörande förordningstext och bilagor samt konsekvensanalysen. Remissvar på resterande delar ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 1 september 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1. Riksdagens ombudsmän, JO
2. Kammarrätten i Stockholm
3. Förvaltningsrätten i Malmö
4. Sametinget
5. Datainspektionen
6. Folkhälsomyndigheten
7. Socialstyrelsen
8. Statens institutionsstyrelse
9. Myndigheten för delaktighet
10. Barnombudsmannen
11. Ekonomistyrningsverket
12. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO
13. Statskontoret
14. Statens skolverk
15. Statens skolinspektion
16. Barn- och elevombudet
17. Specialpedagogiska skolmyndigheten
18. Sameskolstyrelsen
19. Skolväsendets överklagandenämnd
20. Skolforskningsinstitutet
21. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
22. Universitetskanslersämbetet
23. Universitets- och högskolerådet
24. Uppsala universitet
25. Lunds universitet
26. Göteborgs universitet
27. Stockholms universitet
28. Umeå universitet
29. Linköpings universitet
30. Kungl. Tekniska högskolan
31. Luleå tekniska universitet
32. Karlstads universitet
33. Linnéuniversitetet
34. Örebro universitet
35. Mittuniversitetet
36. Gymnastik- och idrottshögskolan
37. Högskolan i Borås
38. Högskolan Dalarna
39. Högskolan i Gävle
40. Högskolan i Halmstad
41. Högskolan Kristianstad
42. Högskolan i Skövde
43. Högskolan Väst
44. Konstfack
45. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
46. Malmö högskola
47. Mälardalens högskola
48. Stockholms konstnärliga högskola
49. Södertörns högskola
50. Chalmers tekniska högskola AB
51. Stiftelsen Högskolan i Jönköping
52. Arbetsförmedlingen
53. Arbetsmiljöverket
54. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
55. Diskrimineringsombudsmannen
56. Regelrådet
57. Bengtsfors kommun
58. Bergs kommun
59. Bjuvs kommun
60. Bollnäs kommun
61. Eksjö kommun 2
62. Eskilstuna kommun
63. Falköpings kommun
64. Filipstads kommun
65. Göteborgs kommun
66. Haparanda kommun
67. Herrljunga kommun
68. Håbo kommun
69. Luleå kommun
70. Malmö kommun
71. Mörbylånga kommun
72. Osby kommun
73. Robertsfors kommun
74. Rättviks kommun
75. Stockholms kommun
76. Strömstads kommun
77. Sunne kommun
78. Säffle kommun
79. Säters kommun
80. Tyresö kommun
81. Vansbro kommun
82. Vindelns kommun
83. Västerås kommun
84. Åstorps kommun
85. Österåkers kommun
86. Östra Göinge kommun
87. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR
88. Lapplands kommunalförbund
89. Kommunförbundet Skåne
90. BRIS – Barnens rätt i samhället
91. Friskolornas riksförbund
92. Föräldraalliansen Sverige
93. Barnplantorna
94. Hörselskadades riksförbund
95. Handikappförbunden
96. Lika Unika
97. Synskadades riksförbund
98. Idéburna skolors riksförbund
99. Almega
100. Landsorganisationen i Sverige, LO
101. Tjänstemännens centralorganisation, TCO
102. Sveriges universitets- och högskoleförbund
103. Lärarförbundet
104. Lärarnas Riksförbund
105. Sveriges Skolledarförbund
106. Riksförbundet Hem och Skola
107. Svenska kommunalarbetarförbundet
108. Svenskt Näringsliv
109. Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO
110. Sveriges Elevkårer
111. Sveriges elevråd SVEA
112. Sveriges elevråd
113. Lärarförbundet Student
114. Lärarnas Riksförbund Student
115. Sveriges Förenade Studentkårer, SFS
116. Sveriges Kommuner och Landsting
117. Sveriges vägledarförening
118. Riksförbundet Attention
119. Huvudmännens expertgrupp för skolutveckling
120. Föräldraalliansen Sverige
121. Svenska dyslexiföreningen
122. Nätverket unga för tillgänglighet
123. Autism och Aspbergerförbundet
124. Svenska läromedel
125. Academedia AB
126. Kunskapsskolan i Sverige AB
127. Magelungen Utveckling AB
128. Järbo friskola
129. Selmaskolan
130. Svenska Förbundet för Specialpedagogik
131. Nationellt centrum för svenska som andra språk
132. Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS
133. Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM
134. Centrum för tekniken i skolan, CETIS
135. Nationellt centrum för biologi och bioteknik
136. Nationellt centrum för fysik
137. Kemilärarnas resurscentrum, KRC
138. Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, NATDID
139. Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, ENCELL
140. Vuxenutbildning i samverkan, ViS
141. Företagarna
142. FSO Fria förskolor

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...