Remiss av promemorian En amnesti för explosiva varor Diarienummer: Ju2017/05008/L4

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian En amnesti för explosiva varor.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den
4 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.