Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En amnesti för explosiva varor

Publicerad

I promemorian föreslås att en tidsbegränsad amnesti för tillståndspliktiga explosiva varor genomförs.

Ladda ner:

Förslaget innebär bl.a. att den som hanterat en explosiv vara utan att ha rätt till det inte ska dömas till ansvar för brott mot tillståndsplikten i lagen om brandfarliga och explosiva varor om han eller hon frivilligt kontaktar Polismyndigheten och lämnar de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna omhänderta varan. Amnestin föreslås pågå under perioden 15 oktober 2018 till och med den 11 januari 2019. Explosiva varor som har omhändertagits av Polismyndigheten ska som huvudregel tillfalla staten och därefter destrueras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En amnesti för explosiva varor

    Regeringen föreslår en tidsbegränsad amnesti för tillståndspliktiga explosiva varor. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Med explosiva varor avses till exempel handgranater och sprängämnen.

Proposition (1 st)

  • En amnesti för explosiva varor

    Regeringen föreslår en tidsbegränsad amnesti för tillståndspliktiga explosiva varor. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Med explosiva varor avses till exempel handgranater och sprängämnen.