Remiss av Ds 2017:53 Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv Diarienummer: Ju2017/08817/DOM

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat promemorian Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv, Ds 2017:53.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 5 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.