Remiss av promemorian Studiemedel vid utlandsstudier – Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system Diarienummer: U2017/04843/GV

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Studiemedel vid utlandsstudier – Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän (JO)
2 Hovrätten över Skåne och Blekinge
3 Kammarrätten i Jönköping
4 Kronofogdemyndigheten
5 Riksgäldskontoret
6 Myndigheten för delaktighet
7 Statens skolverk
8 Statens skolinspektion
9 Myndigheten för yrkeshögskolan
10 Folkbildningsrådet
11 Universitets- och högskolerådet
12 Universitetskanslersämbetet
13 Centrala studiestödsnämnden
14 Överklagandenämnden för studiestöd
15 Försvarshögskolan (Centrum för assymetriska hot- och terrorismstudier)
16 Lunds universitet
17 Linköpings universitet
18 Luleå tekniska universitet
19 Högskolan i Gävle
20 Malmö högskola
21 Konstfack
22 Kungliga Musikhögskolan
23 Mälardalens högskola
24 Chalmers tekniska högskola
25 Diskrimineringsombudsmannen
26 U 2017:02 Internationaliseringsutredningen
27 Fi 2016:07 Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
28 Svenskt Näringsliv
29 Landsorganisationen i Sverige (LO)
30 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
31 Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
32 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
33 Saco studentråd
34 Sveriges förenade studentkårer
35 Vuxenstuderandes intresseorganisation
36 Yrkeshögskoleförbundet
37 Svenska institutet
38 Svenska FN-förbundet
39 Sveriges läkarförbund
40 Svensk Pilotförening
41 Frisörföretagarna
42 EF Education First

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.