Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Studiemedel vid utlandsstudier - Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system U2017/04843/GV

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås vissa ändringar i studiestödsförordningen (2000:655).

Möjligheten till ett högre och mer flexibelt uttag av merkostnadslån för undervisningsavgifter för studier på gymnasial nivå föreslås helt tas bort. Sådana lån för studier på gymnasial nivå bör enbart få lämnas med ett grundbelopp som för varje vecka utgör högst 3,2 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid (1 433 kronor 2017) eller cirka 57 000 kronor för 40 veckors studier.

För studier på eftergymnasial nivå föreslås att det flexibla uttaget tas bort, men att det fortsatt ska finnas vissa möjligheter att kunna låna ett visst högre belopp än grundbeloppet. Det högre beloppet föreslås högst utgöra 6,4 procent av prisbasbeloppet för varje vecka (2 866 kronor 2017) vid studier på heltid eller cirka 115 000 kronor för 40 veckors studier. Det högsta belopp som totalt sett får betalas ut för studier på eftergymnasial nivå föreslås dock vara oförändrat.

I promemorian föreslås också vissa förtydliganden i studiestödsförordningen om när studiemedel för utlandsstudier inte rimligen bör få lämnas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018. De ändrade bestämmelserna om merkostnadslån för undervisningsavgifter bör tillämpas för studier som påbörjas efter den 30 juni 2018. De ändrade bestämmelserna om när studiemedel inte rimligen bör lämnas bör tillämpas för studier som bedrivs efter den 30 juni 2018 om den studerande inte redan har beviljats studiemedel enligt äldre bestämmelser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition