Remiss av betänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26) Diarienummer: Fö2018/00493/RS

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat betänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26).

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 5 september 2018.

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän
2 Svea hovrätt
3 Göteborgs tingsrätt
4 Kammarrätten i Jönköping
5 Förvaltningsrätten i Luleå
6 Justitiekanslern
7 Åklagarmyndigheten
8 Polismyndigheten
9 Säkerhetspolisen
10 Kriminalvården
11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
12 Kustbevakningen
13 Datainspektionen
14 Försvarsmakten
15 Försvarets materielverk
16 Försvarets radioanstalt
17 Totalförsvarets forskningsinstitut
18 Läkemedelsverket
19 Länsstyrelsen i Blekinge län
20 Länsstyrelsen i Dalarnas län
21 Länsstyrelsen i Gotlands län
22 Länsstyrelsen i Stockholm
23 Länsstyrelsen i Uppsala län
24 Länsstyrelsen i Västerbottens län
25 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
26 Statens fastighetsverk
27 Fortifikationsverket
28 Strålsäkerhetsmyndigheten
29 Svenska kraftnät
30 Statens energimyndighet
31 Post- och telestyrelsen
32 Trafikverket
33 Sjöfartsverket
34 Luftfartsverket
35 Transportstyrelsen
36 Livsmedelsverket
37 Borlänge kommun
38 Eksjö kommun
39 Emmaboda kommun
40 Enköpings kommun
41 Eskilstuna kommun
42 Eslövs kommun
43 Göteborg kommun
44 Hallsberg kommun
45 Hedemora kommun
46 Kalmar kommun
47 Karlstad kommun
48 Kramfors kommun
49 Kristianstads kommun
50 Lindesbergs kommun
51 Linköpings kommun
52 Luleå kommun
53 Malmö kommun
54 Sigtuna kommun
55 Solna kommun
56 Stockholms kommun
57 Sundsvalls kommun
58 Uppsala kommun
59 Varberg kommun
60 Åmåls kommun
61 Älvsbyns kommun
62 Ödeshögs kommun
63 Örebro kommun
64 Östersunds kommun
65 Österåkers kommun
66 Östhammars kommun
67 Apoteket AB
68 Apoteket Produktion & Laboratorier AB
69 Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA)
70 PostNord AB
71 SOS Alarm Sverige AB
72 Specialfastigheter i Sverige AB
73 Sveriges hamnar
74 Sveriges Radio AB
75 Sveriges Television
76 Svenska Transportarbetarförbundet
77 Svensk dagligvaruhandel
78 Svensk Kärnbränslehantering AB
79 Sveriges advokatsamfund
80 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
81 Swedavia AB
82 Säkerhetsbranschen
83 Säkerhetsföretagen
84 Säkerhets- och Försvarsföretagen
85 Teracom AB

SOU 2018:26 Några frågor i skyddslagstiftningen

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Remissvar

Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på remissen. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Publiceringen av remissvaren på denna webbplats görs enbart för att göra det lättare för allmänheten att ta del av svaren. Alla svar och yttranden med anledning av remissen – även yttranden som inte publiceras på webbplatsen – finns med i underlaget för de politiska beslut som remissen föranleder. Om remissen rör lagförslag som granskas av Lagrådet, finns alla yttranden också med i underlaget för Lagrådets granskning.