Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Några frågor i skyddslagstiftningen SOU 2018:26

Publicerad

Delbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet.

Ladda ner:

Kommitténs förslag innebär att skyddslagens uppräkning av möjliga skyddsobjekt utvidgas något. Utöver att objekt för posthantering, livsmedelsförsörjning och försörjning med andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap tillförs uppräkningen, införs en möjlighet att besluta om militära fordon som skyddsobjekt.

Därtill utsträcks tiden för Försvarsmaktens beslutanderätt i fråga om tillfälliga skyddsobjekt. Förslaget innebär också att regeringen ges en ökad flexibilitet när det gäller att utöka skyddslagens tillämpningsområde under extraordinära förhållanden. Slutligen innebär förslaget ett förtydligande av skyddslagens tillträdesförbud i förhållande till drönare och andra obemannade farkoster samt en uttrycklig befogenhet för skyddsvakter att ingripa mot dessa om det behövs för att fullgöra bevakningsuppgiften.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

    Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2019.

  • Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

    I den nationella säkerhetsstrategin aviserar regeringen en översyn om vilka författningsändringar som kan behöva göras för att bättre tillgodose statens behov av att kunna värna totalförsvarets intressen på olika områden i samhället. En parlamentariskt sammansatt kommitté ska därför kartlägga det regelverk som syftar till att skydda totalförsvarsverksamhet mot yttre hot. Utifrån kartläggningen ska kommittén analysera befintligt regelverk och bedöma om det finns behov av för-fattningsåtgärder vad gäller ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna och enskilda.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)