Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Försvarsdepartementet

Skyddsobjekt och obemannade farkoster

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår i lagrådsremissen vissa ändringar och kompletteringar av skyddslagens (2010:305) bestämmelser.

De möjliga skyddsobjekt som räknas upp i skyddslagen kompletteras med ytterligare skyddsvärda verksamheter: posthantering, alarmering, försörjning med livsmedel och andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap, fartyg som används för transport av kärnämnen och vissa militära fordon. Skyddslagen ska tillämpas på byggnader, andra anläggningar och områden som används av Totalförsvarets forskningsinstitut på samma sätt som gäller för Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt.

Enligt gällande lagstiftning kan även andra byggnader, anläggningar och områden än sådana som omfattas av uppräkningen i skyddslagen beslutas vara skyddsobjekt. Detta gäller under förutsättning att de är av betydelse för totalförsvaret och att det råder höjd beredskap. I lagrådsremissen föreslås att denna möjlighet ska utökas till att även gälla under annan tid som regeringen beslutar med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap.

Vidare föreslår regeringen att skyddsvakters möjlighet att ingripa mot obemannade farkoster förstärks, dels genom att tillträdesförbudet förtydligas, dels genom att skyddsvakter ges befogenhet i skyddslagen att ingripa mot obemannade farkoster som befinner sig inom, i närheten av eller över ett skyddsobjekt. Våld får i dessa fall användas mot farkosten om andra metoder inte räcker till och om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

    Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2019.

  • Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

    I den nationella säkerhetsstrategin aviserar regeringen en översyn om vilka författningsändringar som kan behöva göras för att bättre tillgodose statens behov av att kunna värna totalförsvarets intressen på olika områden i samhället. En parlamentariskt sammansatt kommitté ska därför kartlägga det regelverk som syftar till att skydda totalförsvarsverksamhet mot yttre hot. Utifrån kartläggningen ska kommittén analysera befintligt regelverk och bedöma om det finns behov av för-fattningsåtgärder vad gäller ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna och enskilda.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...