Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet ID-nummer: Dir. 2017:31

Ansvarig: Försvarsdepartementet

I den nationella säkerhetsstrategin aviserar regeringen en översyn om vilka författningsändringar som kan behöva göras för att bättre tillgodose statens behov av att kunna värna totalförsvarets intressen på olika områden i samhället. En parlamentariskt sammansatt kommitté ska därför kartlägga det regelverk som syftar till att skydda totalförsvarsverksamhet mot yttre hot. Utifrån kartläggningen ska kommittén analysera befintligt regelverk och bedöma om det finns behov av för-fattningsåtgärder vad gäller ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna och enskilda.

Ladda ner:

Till regeringens särskild utredare har utsetts hovrättspresidenten i Hovrätten för Övre Norrland, Margareta Bergström.

Kommittén ska senast den 6 april 2018 delredovisa de frågor som rör skyddslagstiftningen, med eventuella författningsförslag.

Uppdraget ska i övriga delar slutredovisas senast den
1 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

    I den nationella säkerhetsstrategin aviserar regeringen en översyn om vilka författningsändringar som kan behöva göras för att bättre tillgodose statens behov av att kunna värna totalförsvarets intressen på olika områden i samhället. En parlamentariskt sammansatt kommitté ska därför kartlägga det regelverk som syftar till att skydda totalförsvarsverksamhet mot yttre hot. Utifrån kartläggningen ska kommittén analysera befintligt regelverk och bedöma om det finns behov av för-fattningsåtgärder vad gäller ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna och enskilda.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition