Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Publicerad

Regeringen föreslår att Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten, inom ramen för samarbetet vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning, ska få lämna ut uppgifter till varandra elektroniskt genom direktåtkomst.

Ladda ner:

Förslaget syftar till att effektivisera det informationsutbyte som redan förekommer inom samarbetet i dag för att skapa bättre förutsättningar för myndigheterna att göra korrekta bedömningar av terrorhot i rätt tid. Förslaget innebär att varje myndighet vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning ska få medge de övriga myndigheterna inom samarbetet direktåtkomst till sådana uppgifter som behövs för att kunna göra bedömningar på strategisk nivå av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen. Direktåtkomsten ska inte omfatta fler uppgifter än vad myndigheterna i dag kan lämna ut till varandra. För att möjliggöra utlämnandet föreslås att sekretessbrytande bestämmelser i form av uppgiftsskyldigheter införs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Pressmeddelande: Informationsutbytet vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) effektiviseras

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning

    Promemorian innehåller förslag om att informations­utbytet inom NCT-samarbetet bör effektiviseras genom att de samarbetande myndigheterna ges möjlighet att elektroniskt dela sådana uppgifter som behövs för att de tillsammans ska kunna göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)